statut

STATUT FUNDACJI „ROZWIŃ SKRZYDŁA”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Fundacja „Rozwiń Skrzydła”, zwana dalej Fundacją, działa w oparciu o zapisy Ustawy
  z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowienia niniejszego statutu, dalej zwanego Statutem.
 2. Fundacjazostała ustanowiona z woli Bartosza Płazaka, Aleksandry Lindner i Natalii Świebody, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Mirosława Szurę w kancelarii notarialnej w Katowicach, przy ulicy Granicznej 29/102, w dniu 11.03.2014.
 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.
 4. Terenem działania Fundacja jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 6. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz wolontariuszy.
 7. Fundacja jest zawiązana na czas nieokreślony.
 8. Fundacja posiada osobowość prawną.
 9. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. nauki i szkolnictwa wyższego, zwany dalej Ministrem.
 10. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
 11. Fundacja może używać pieczęci zatwierdzonej przez Zarząd Fundacji.
 12. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
 13. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 14. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

 

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 1. Celem Fundacja jest wspieranie dzieci, młodzieży oraz dorosłych w ich rozwoju. Zakres działania Fundacja obejmuje rozwój fizyczny, zawodowy, osobisty, społeczny, intelektualny i duchowy.
 2. Fundacja kładzie szczególny nacisk na holistyczne podejście do człowieka i jego rozwoju, a także do współistnienia ludzi i świata przyrody.
 3.  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a)    prowadzenie niepublicznych placówek oświatowych (szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych),

b)    prowadzenie rożnych form  terapii dla osób dzieci młodzieży i dorosłych z dysfunkcjami (terapii pedagogicznej i  psychologicznej, socjoterapii oraz rehabilitacji),

c)    różne formy przeciwdziałania uzależnieniom, patologii społecznej,

d)    organizowanie i prowadzenie kursów i szkoleń, działań informacyjnych, wizyt studyjnych, obozów terapeutycznych, turnusów rehabilitacyjnych, wyjazdów integracyjnych, szkoleniowych,

e)    organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych,  m.in. obozów żeglarskich, wspinaczkowych, rowerowych, pieszych powiązanych z działaniami rozwojowymi
i edukacyjnymi, artystycznymi,

f)     organizację turystyki,

g)    tworzenie grup wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

h)    propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat oświaty, wychowania i zdrowia psychicznego poprzez organizowanie konferencji, sympozjów, programów
(profilaktycznych, zdrowotnych, wychowawczych, terapeutycznych, integracyjnych,
w kraju i za granicą) itp.

i)      wspieranie i organizowanie działalności artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, muzycznych, teatralnych i literackich,

j)      wspieranie i organizowanie prowadzenie działalności ekologicznej i edukacji ekologicznej, propagowanie zdrowego stylu życia i myślenia w duchu ekologii głębokiej,

k)    grupy wsparcia, samopomocy, wymiany wiedzy, doświadczeń, narzędzi pracy, wymianę międzynarodową, w tym działania za pośrednictwem internetu itp.

l)       współpracę z wolontariuszami, studentami,

m)  propagowanie oraz dbałość o dziedzictwo kultury lokalnej, narodowej i europejskiej, oraz świadomości europejskiej  i propagowanie możliwości współpracy i rozwoju na terenie Unii Europejskiej

n)    utrzymywanie kontaktów i współpracę z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą: instytucjami publicznymi, osobami fizycznymi i podmiotami gospodarczymi, samorządowymi, kościelnymi, fundacjami i instytucjami kultury i nauki, mediów na terenie Polski i Unii Europejskiej itp.

 • o)    wsparcie i aktywizację dla osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, aktywizację ich do podjęcia działań mających na celu poprawę ich warunków życia,

p)    wspieranie przedsiębiorczości zwłaszcza lokalnej na terenie małych miast i wsi,

q)     rozwijanie społecznej, naukowej, dydaktycznej działalności  pracowników
i współpracowników Fundacji  w celu podnoszenia ich kwalifikacji,

r)     organizowanie imprez masowych przestrzegając przepisów ustawy z dnia 20.03.2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych

s)    tworzenie stron internetowych, baz danych, forów dyskusyjnych i innych
z wykorzystaniem mediów,

t)     propagowanie idei samorządności, postaw obywatelskich, społecznych oraz aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym i społecznym,

u)    pozyskiwanie środków z funduszy na te cele przeznaczonych,

v)    poprzez wymienione wyżej działania szczególnie w środowiskach wiejskich
i miejskich, na potrzeby lokalnych społeczności,

w)   poprzez wymienione wyżej działania skierowane do obywateli całego kraju,

x)    działalność wydawnicza związania z zakresem działania Fundacji ,

 1. Fundacja prowadzi bezpłatną oraz odpłatną działalność pożytku publicznego w obszarach wynikających z celów statutowych Fundacji.
 2. Dochody uzyskiwane przez Fundację przeznaczone są w całości na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji
 3. Fundacja realizuje swoje cele statutowe z zachowaniem norm etycznych i prawnych.
 4. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji służy realizacji celów statutowych

 

 

Rozdział III

Władze Fundacji

 1. Władzami Fundacji jest Zarząd, zwany dalej Zarządem.
 2. Zarząd powołany jest bezterminowo.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a)    złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu, a w przypadku gdy rezygnacja dotyczy Prezesa Zarządu – na ręce Członka Zarządu,

b)    utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c)    śmierci członka Zarządu.

 1. W skład Zarządu wchodzą wszyscy Fundatorzy, tj. Bartosz Płazak, Aleksandra Lindner
  i Natalia świeboda.
 2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Do kompetencji Zarządu należy:

a)    wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji

b)    kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

c)    realizacja celów statutowych,

d)    sporządzanie planów pracy i budżetu,

e)    sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

f)     reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

g)    zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

h)    podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,

i)      podejmowanie decyzji o zmianie celu Fundacji,

j)      podejmowanie decyzji o zmianie Statutu,

k)    podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

l)      powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,

m)  organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

 1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej
  trzy dni przed planowanym spotkaniem.
 4. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 5.  Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej

Rozdział IV

Majątek i fundusze

 1. Majątek Fundacji  stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) oraz  inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

a)    funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów

b)    darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych

c)    dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych,
w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym

d)    dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych

e)    dotacji krajowych i zagranicznych

f)     darowizny, zapisy i spadki,

g)    dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

h)    dochodów z majątku fundacji,

i)      odsetek i depozytów bankowych, wpływów z lokat bankowych

j)      dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

k)    grantów

l)      sponsoringu

m)  odpłatnej działalności pożytku publicznego

 1. Całość  dochodów uzyskiwanych przez fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Fundacji. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
 3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
 4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz  rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Zabrania się:

a)    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z  tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b)    przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)    wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,,

 1. Do zawierania umów, udzielana pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezesa Zarządu jako jednego ze składających podpis.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
 5. W sprawach dotyczących zmiany Statutu decyzję podejmuje Zarząd Fundacji.
 6. Zarząd może również podjąć decyzję o zmianie celu Fundacji pod warunkiem,
  iż zachowana zostanie spójność z zakresem działań opisanym w Rozdziale II.
 7. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Fundacja, nie uregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
  o fundacjach Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.
« powrót