Program Holistycznej Szkoły Trenerów

Program Holistycznej Szkoły Trenerów – II edycja

Realizacja programu  bazować będzie na treningu i warsztacie i superwizji grupowej. Treningi otwierający i zamykający Szkołę  będą prowadzone na sesjach wyjazdowych, trening technik outdoor będzie prowadzony w plenerze.  Część zajęć będzie prowadzona przez pary trenerów. We wszystkich zajęciach weźmie udział kotrener, który będzie wspierał kontakt uczestników z kolejnymi  prowadzącymi.

Zarys zagadnień merytorycznych programów i informacje o prowadzących zamieszczamy poniżej.

l.p. Moduł, termin, prowadzący Godzin (60min) Tryb/ miejsce
1 Trening interpersonalny

Zagadnienia: komunikacja interpersonalna (komunikat ja, wyrażanie emocji, informacja zwrotna),radzenie sobie w sytuacji konfliktu wewnętrznego i konfliktu w grupie, zaufanie w relacjach interpersonalnych w grupie, otwartość i budowanie relacji, emocje i ich rola w kształtowaniu dojrzałych relacji, granica psychologiczna, jako warunek dojrzałych relacji, ambiwalencja w kontaktach z innymi ludźmi, budowanie grupy, przeżycie realnego procesu grupowego.

20-24 09 2017

Poprowadzi : Ryszard Kulik i Bartosz Płazak, kotrener Agata Brzóska

40 Trening

Wyjazd

2 Warsztat procesu grupowego i teorii rozwoju grup

Zagadnienia: Model procesu grupowego, fazy procesu grupowego, cele jednostek, cele grupy, role grupowe, normy grupowe, przywództwo, konflikt w grupie, jednostka w grupie, rola i zadania trenera w procesie rozwoju grupy, znaczenie rozpoznawania zjawisk procesu grupowego w pracy trenera, odniesienie stylów pracy trenera i doboru metod do procesu grupowego modele pracy z małymi grupami.

21-22 10 2017

Poprowadzi: Ryszard Kulik 8h Bartosz Płazak 16h kotrener Agata Brzóska

16 Warsztat

Katowice

3 Trening kreatywności, trening improwizacji

Zagadnienia: 

Kreatywność: elementy treningu twórczości wg. E. Nęcki: abstrahowanie, dedukowanie, skojarzenia, indukcja, transformacja, metafora i analogia, myślenie twórcze w pracy trenera, warunki pracy twórczej, wykorzystanie narzędzi treningu twórczości w pracy trenera, 

Improwizacja: filary teatru improwizacji, propozycja, opowiadanie, świadomość, komunikacja, spontaniczność, działanie, zaufanie, budowanie platformy, postać i współpraca w grupie, elementy jogi śmiechu, improwizacja w pracy trenera, wykorzystanie narzędzi Impro w pracy z grupami, znaczenie umiejętności improwizacji w pracy z grupą, Impro jako sposób opuszczania strefy komfortu.

11-12 11 2017

Poprowadzi: Bartosz Płazak 8h i Agnieszka Brongiel 8h, kotrener Agata Brzóska

16 Trening

Katowice

4 Warsztat komunikacji i asertywności 

Zagadnienia: komunikacja-centrum kontaktu z grupą,   narzędzia komunikacji trenerskiej (komunikat ja, pytania, parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlanie emocji i uczuć, wiązanie, poszukiwanie informacji, inicjowanie komunikacji, modelowanie komunikacji, komunikowanie emocji, potrzeb, obserwacji i refleksji, instruowanie), indywidualny styl komunikacji i jego znaczenie w pracy trenera, asertywność jako postawa i umiejętność, techniki komunikacji asertywnej w pracy z grupą, model komunikacji Von Thuna, projektowanie i prowadzenie dyskusji, komunikacja w grach, zabawach, instruktaż, moderacja i facylitacja pracy grupy.

2-3 12 2017

Poprowadzi: Bartosz Płazak 8h i Paweł Miąsek 8h, kotrener Agata Brzóska

16 Warsztat

Katowice

5 Warsztat narzędzi trenerskich 

Zagadnienia: narzędzia aktywizujące i tradycyjne, praca w podgrupach i plenum, burza mózgów, dyskusja zogniskowana, moderowana, akwarium, sokratejska, debata oksfordzka, narzędzia pracy z energią grupy, gry i psychozabawy, praca z metaforą, praca z tekstem, testy psychologiczne, praca własna, film, elementy arteterapii i inne. Funkcje narzędzi. Wykorzystanie narzędzi dla wspierania rozwoju grupowego, używanie technik dla wzmocnienia przekazu i ułatwienia rozwoju uczestników, świadome dostosowywanie technik do możliwości i potrzeb grupy oraz celów szkolenia, uważność doborze i realizacji technik a powodzenie w osiąganiu celów rozwojowych przez uczestników.

06-07 01 2018

Poprowadzi: Bartosz Płazak, kotrener Agata Brzóska

16 Warsztat

Katowice

6 Warsztat projektowania szkoleń

Zagadnienia: Style uczenia się, elementy andragogiki, zasady efektywnego uczenia się dorosłych, cykl Kolba, etapy rozwoju kompetencji, wyznaczanie i opisywanie celów warsztatu, dobór narzędzi zależnie od celów warsztatu i możliwości grupy, funkcje narzędzi, projektowanie realizacji zadań w komunikacji z grupą(instrukcje i omówienia), zarządzanie czasem szkolenia, projektowanie warsztatów edukacyjnych z uwzględnieniem procesu grupowego, korzystanie z metod a rozwój grupy, zadania projektanta szkoleń, warunki efektywności projektu warsztatu edukacyjnego.

27-28 01 2018

Poprowadzi :Bartosz Płazak, kotrener Agata Brzóska

 16  Warsztat

Katowice

Warsztat sytuacji trudnych i pracy z oporem

Zagadnienia: Powszechny i naturalny charakter zjawiska oporu, źródła, typy, objawy oporu, narzędzia i sposoby radzenia sobie z oporem i sytuacjami trudnymi, interwencje podejmowane wobec jednostek i całej grupy, postawa trenera wspierająca efektywne radzenie sobie z trudnościami, rola i zadania trenera w sytuacjach trudnych, granice odpowiedzialności prowadzącego pracę z grupą w sytuacjach trudnych, uważność i świadomość siebie i procesu grupowego siebie jako istotne czynniki radzenia sobie przez prowadzącego pracę grupy w sytuacjach trudnych, profilaktyka zakłóceń, projektowanie pracy grupowej jako sposób zapobiegania pojawianiu się zakłóceń, inteligencja emocjonalna trenera.

17-18 02 2018

Poprowadzi: Bartosz Płazak, kotrener Agata Brzóska

 16  Warsztat

Katowice

 

8 Warsztat technik badania potrzeb i ewaluacji wyników szkoleń 

Zagadnienia: sposoby badania potrzeb rozwojowych uczestników, narzędzia badania i diagnozy sytuacji organizacji : etapy rozwoju organizacji, SWOT, wskaźniki, narzędzia diagnostyki HR, kwestionariusze, wywiady indywidualne i grupowe, testy, specyfika i możliwości badania potrzeb szkoleniowych w Polsce, różnice w podejściu do badania potrzeb w zależności od rodzaju przewidywanej głębokości i zakresu pracy z grupą; badanie potrzeb przed i w toku szkolenia; ewaluacja wyników szkoleń: model 4 poziomów ewaluacji wyników szkoleń Kirkpatricka, narzędzia ewaluacji wyników szkoleń, sens i możliwości ewaluacji w projektach dla różnych środowisk i grup odbiorców.

17-18 03 2018

Poprowadzi: Agnieszka Brongiel, kotrener Agata Brzóska

16  Warsztat

Katowice

 

9 Warsztat pracy z Klientem i pozyskiwania grup

Zagadnienia: Pozyskiwanie uczestników warsztatów, szkoleń i projektów rozwojowych dobór metod docierania z informacją zależnie od charakterystyki odbiorców. Proces sprzedaży: poszukiwanie klientów, budowanie wiarygodności, analiza konkurencji i analiza czynników kluczowych dla odbiorców, budowanie świadomości oferty i nawiązywanie relacji, przygotowywanie ofert wydarzeń rozwojowych i szkoleń, realizacja spotkań z klientami, samplingi, warsztaty pokazowe, webinary, negocjacje warunków realizacji projektów i współpracy, przygotowanie, organizacja i realizacja procesów rozwojowych dla klientów biznesowych, zawieranie umów.

07-08 04 2018

Poprowadzi: Agnieszka Brongiel, kotrener Agata Brzóska

16  Warsztat

Katowice

 

10 Warsztat Eko

Zagadnienia: Koncepcja śladu ekologicznego, założenia ekopsychologii i filozofii głębokiej ekologii. Etyka środowiskowa jako przesłanka do podejmowania wyborów osobistych i zawodowych (w tym do decyzji w pracy z grupą). Ekologiczna jaźń. Prawa ekologiczne Barry Commonera jako fundament funkcjonowania w świecie. Podejście ekologiczne trenera do siebie. Podejście ekologiczne trenera do pracy z grupą: projektowanie i prowadzenie pracy, podejmowanie/zaniechanie   interwencji, granice odpowiedzialności, perspektywa energii i możliwości grupy. Etyka w zawodzie trenera, profilaktyka wypalenia zawodowego.

12-13 05 2018

Poprowadzi: Ryszard Kulik, kotrener Agata Brzóska

16   Warsztat

Katowice

11 Warsztat holistycznego podejścia do pracy z ludźmi

Zagadnienia: Integralna wizja pracy trenera. Spektrum świadomości Kena Wilbera jako matryca działań trenerskich. Poziomy świadomości i odpowiadające im strategie pracy z grupą. Koncepcja czterech ćwiartek jako model kreowania zmiany w świecie. Wybrane zagadnienia paradygmatu kwantowego: jednolite pole, materia a energia, myślenie i emocje a sprawczość, świadomość, intencja, zamiar, twórcze podejście do procesów wewnętrznych prowadzącego i grupy (w oparciu o prace A.Goswamiego, A.Mindella, D.Hawkinsa)

02-03 06 2018

Poprowadzi: Bartosz Płazak i Ryszard Kulik, kotrener Agata Brzóska

 16 Warsztat

Katowice

 

12 Trening technik outdoor 

Zagadnienia: specyfika pracy z grupą w warunkach outdoor, metodologia i projektowanie wydarzeń edukacyjnych, rozwojowych i integracyjnych outdoor, gry miejskie, zadania terenowe, przygotowanie materiałów i rekwizytów, praca ze sprzętem i rekwizytami, praca z podwykonawcami, koordynacja zespołu trenerów, cykl Kolba w warunkach outdoor, profilaktyka zagrożeń i trudności w działaniach outdoor.

23-24 06 2018

Poprowadzi: Agnieszka Brongiel 16h Paweł Miąsek 8h, kotrener Agata Brzóska

16 Trening 

Plener

13  Warsztat superwizyjny 

Zagadnienia: Prowadzenie przez uczestników Holistycznej Szkoły Trenerów fragmentu pracy z grupą w oparciu o autorskie projekty, informacja zwrotna od trenerów dla prowadzących (aspekty informacji zwrotnej: praca z grupą, komunikacja, dobór narzędzi, reagowanie na zakłócenia, zasoby prowadzącego).

07-09 09 2018

Poprowadzi: Bartosz Płazak, Agnieszka Brongiel, Ryszard Kulik (po 8h) kotrener Agata Brzóska

24 Superwizja

Katowice

 

14 Trening zamykający pracę grupy. Analiza i projektowanie wykorzystania zasobów w przyszłości. 

Zagadnienia: moje zasoby, moje potrzeby, moja wizja przyszłości, cele i środki do ich realizacji.

Trening oparty o model poziomów logicznych Diltsa, prowadzony będzie z użyciem narzędzi coachingowych, zawiera podsumowujące informacje zwrotne, elementy praktyki uważności, pracy z przyrodą i inicjacje do kolejnych etapów życia i pracy zawodowej.

28-30 09 2018

Poprowadzi: Bartosz Płazak i Ryszard Kulik , kotrener Agata Brzóska

24 Trening

Wyjazd

 

  Razem godzin: 264*  

*W przeliczeniu na godziny dydaktyczne program ten obejmuje 330h


« powrót