Holistyczna Szkoła Trenerów

 OPIS MODUŁÓW PROGRAM HST KADRA HST

Szkoła trenerów – Warszawa 

Zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjno rozwojowym Holistyczna Szkoła Trenerów 

Udział w Holistycznej Szkole Trenerów to możliwość rozwoju osobistego i sprawdzone, solidne przygotowanie merytoryczne do pracy z grupami.  Holistycznie oznacza dla nas całościowo, z każdej strony.

Holistyczna Szkoła Trenerów powstała w oparciu o nasze ponad piętnastoletnie obserwacje i doświadczenia. Zawiera najlepsze praktyki trenerskie. Jest obszerna, prawdopodobnie najobszerniejsza na rynku w chwili obecnej.

Podejście holistyczne przejawia się  w niej na polu merytorycznym i metodologicznym. Obejmuje  warsztaty edukacyjne,  które jako trenerzy uznajemy za konieczne by  wykonywać ten zawód oraz  treningi wspierające rozwój świadomościWarsztaty wyposażają w konkretne umiejętności oparte na uznanych modelach teoretycznych. To konieczne wyposażenie trenera.  

Treningi  ukierunkowują uczestników by głęboko pojmowali  swoją misję, możliwości, by świadomie obserwowali i wpływali na świat, budowali go dla siebie i następnych pokoleń.   W programie Szkoły zawarliśmy zagadnienia wymagane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne do rekomendacji trenerskiej, zagadnienia specyficzne dla pracy z grupami rozwojowymi i biznesowymi oraz przestrzeń do autorefleksji. 


Opis modułów projektu

Trening interpersonalny
Uważamy, iż świadomość procesu grupowego jest w pracy trenera kluczowa. Udział w treningu umożliwi uczestnikom Szkoły doświadczenie procesu grupowego na sobie samych, rozwijanie umiejętności komunikowania się i budowania relacji, rozpoznawania i komunikowania emocji, dawanie i uzyskanie informacji zwrotnej, poznanie się i integrację grupy, przygotowanie się do dalszej intensywnej pracy w projekcie.
Warsztat procesu grupowego i modeli funkcjonowania małych grup
Wiemy, że doświadczenie treningu interpersonalnego wymaga odniesienia się do teorii. Udział w tym warsztacie pomaga uzyskać głębsze rozumienie procesu grupowego, jego znaczenia w prowadzeniu pracy grupy, umożliwi też dokonanie wglądu we własne funkcjonowanie w grupie, poszerzy wiedzę o teoriach funkcjonowania grup. Tezy tego warsztatu stanowią punkt wyjścia do większości kolejnych warsztatów w Szkole.
Trening twórczości i spontaniczności
Doceniamy wartość swobody, lekkości, zabawy i humoru w pracy z grupą. Trening twórczości i spontaniczności pozwala na zdystansowanie się, odejście od rzeczowej powagi w stronę zabawnej abstrakcji. Uwalnia potencjał twórczego myślenia i swobodnego spontanicznego zachowania. Wyposaża w gotowe narzędzia do wykorzystania w pracy z grupą. Jest okazją do przekraczania granic własnego zachowania w obecności innych osób. Przygotowuje uczestników do twórczej pracy w dalszych warsztatach w projekcie.
Warsztat komunikacji trenerskiej         
Praca trenera to w wielkim stopniu komunikacja i budowanie relacji. Wiemy jak wielkie znaczenie ma efektywna komunikacja dla efektywnej pracy z ludźmi. Warsztat ten to możliwość doświadczania i trenowania umiejętności komunikacyjnych w pracy z grupą, uzupełnienia narzędzi i pogłębienia świadomości własnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej trenera, uchwycenia tego, co dla uczestników jest obszarze komunikacji elementem do dopracowania i tego stanowi mocną stronę.
Warsztat narzędzi trenerskich 
Każda treść może być przekazana na wiele sposobów a trenerzy opierają na narzędziach i metodyce swój indywidualny styl pracy. Warsztat ten to okazja do pogłębienia wiedzy w zakresie projektowania autorskich narzędzi, uzyskania umiejętności dobierania i stosowania narzędzi zgodnie z ich funkcjami, celami warsztatu, możliwościami grupy. To czas poszerzenia własnego warsztatu o nowe narzędzia pracy trenera.
Warsztat projektowania szkoleń
Projekt szkolenia to klucz do jego powodzenia. Warsztat ten wspiera efektywne projektowanie szkoleń. Rozwija umiejętności dobierania treści i narzędzi do potrzeb, celów i możliwości grupy. Uczy jak dopasować projekt realizacyjny do trenera, odbiorców oraz innych okoliczności. Wyposaża w uniwersalny system działań przygotowujących do prowadzenia edukacyjnej pracy z grupą. Wskazuje, jak projektować warsztat, by rozwój grupy wspierał  realizację celów i przebieg warsztatu.
Warsztat sytuacji trudnych
Sytuacje trudne zdarzają się w pracy trenerskiej. Mamy takie doświadczenia. Warsztat pozwala przyjrzeć się przydatnym umiejętnościom radzenia sobie z trudnościami w pracy z grupą, uzyskać narzędzia, poszerzyć perspektywę myślenia o trudnościach w pracy trenera, pogłębia wiedzę o zjawisku oporu i radzeniu sobie z nim. Zawiera spektrum działań, których podjęcie zapobiega powstawania sytuacji trudnych.
Warsztat technik badawczych używanych w badaniu potrzeb i analizie wyników szkoleń
Wysoko cenimy możliwość poznania potrzeb uczestników przed i rezultatów naszej pracy po szkoleniu. To spotkanie rozwija umiejętność projektowania i selekcji narzędzi badania potrzeb i ewaluacji wyników szkoleń. Wyposaża w konkretne narzędzia i wskazuje efektywne sposoby ich dobierania dla osiągania optymalnych w polskich realiach rezultatów.
Warsztat pracy z klientem
Jako trenerzy pracujemy z różnymi klientami. Pracujemy z biznesem, administracją, uczelniami, NGO, z grupami z wolnego naboru, w projektach unijnych. Warsztat ten wspiera budowanie kontaktów i rozwijanie  relacji z sponsorami i zleceniodawcami szkoleń. Rozwija umiejętność planowania, komunikowania, ofertowania, negocjowania, projektowania działań rozwojowych i szkoleń dla różnych klientów.  Ułatwia uchwycenie specyfiki współpracy trenera z środowiskiem klienta oraz dokonanie wyboru i wyceny wariantu współpracy.
Warsztat Eko
Znamy swoje możliwości, ilość energii, wiemy z doświadczenia ile jej mają uczestnicy szkoleń, rozumiemy uwarunkowania zawodu trenera i środowisk w jakich pracujemy.  Warsztat wspiera umiejętność dokonywania wyboru optymalnych rozwiązań w projektowaniu pracy własnej i grupy. Stwarza możliwość uczenia się  bilansowania energii własnej i grupy, stawiania granic i podejmowania optymalnych decyzji w warunkach dylematów, poszerza kontekst projektowania szkoleń o elementy głębokiej ekologii, etyki  zawodowej i problemu wypalenia zawodowego.
Trening holistycznego myślenia
Świadomie dbamy o siebie, ludzi wokół nas i Ziemię. Warsztat wspiera uzyskanie szerszej perspektywy myślenia o pracy trenera, pracy z ludźmi i o własnej pracy rozwojowej. W toku tego warsztatu odniesiemy się do starożytnych tradycji i nowoczesnych naukowych poglądów by pokazać spektrum świadomości w którym może się poruszać osoba pracująca z ludźmi jak i spektrum możliwości jakie można wybrać pracując ze sobą i z ludźmi.
Trening technik outdoorowych
Prowadzimy zajęcia z pogranicza edukacji i rozrywki, poza salą szkoleniową. Trening daje możliwość nauki projektowania i stosowania technik outdoor, rozwija umiejętności prowadzenia imprez integracyjno edukacyjnych w plenerze. Pomaga odpowiedzieć na pytania czym różni się organizacja i prowadzenie takich zajęć od pracy w pomieszczeniach i czego potrzebuje trener by je realizować.
Superwizja grupowa
Stosujemy Superwizję jako dobrą praktykę w zawodzie trenera. Warsztat ten obejmuje prezentację wyników indywidualnych zadań rozwojowych uczestników. Każdy z biorących udział w projekcie przeprowadzi prezentację fragmentu swojego autorskiego warsztatu pod superwizją trenera prowadzącego i otrzyma informację zwrotną bezpośrednio po pracy na żywo, na warsztacie. Po superwizji uczestnicy otrzymają recenzje do swoich projektów.
Trening zamykający pracę grupy, projektowanie wykorzystania zasobów w przyszłości.
 Dostrzegamy jakimi zasobami dysponujemy i planujemy jak z nich korzystać. Dbamy o podsumowywanie pracy grup. Trening daje uczestnikom możliwość zebrania i analizy posiadanych zasobów, zaobserwowania zmian jakie zaszły w trakcie projektu oraz zaplanowania działań dla osiągnięcia oczekiwanych rezultatów w przyszłości. Trening zrealizujemy z użyciem narzędzi coachingowych. Częściowo trening odbędzie się w plenerze i nastawiony będzie na pogłębianie samoświadomości przez kontakt z przyrodą 

Dla kogo jest ten projekt?

Zapraszamy tych, którzy chcą się rozwijać i pracować z grupami. Projekt jest kierowany do osób chcących poszerzać swoją perspektywę zawodową i osobistą w wielu wymiarach i są gotowi na wyjście poza klasyczny szablon szkoleń trenerskich. Zapraszamy osoby które myślą o pracy z grupami jako swoim celu zawodowym, osoby rozpoczynające pracę trenerską, coachów chcących wzbogacić swój warsztat o kompetencje pracy z grupą, nauczycieli, liderów zespołów, absolwentów studiów, osoby poszukujące ścieżki rozwoju. Zapraszamy tych, którym po prostu zdarza się pracować z grupami, przekazywać wiedzę, informacje i po prostu zaciekawionych pracą trenera. Zapraszamy trenerów którzy chcą poszerzyć swoją perspektywę rozumienia siebie i pracy z grupą.

Zapraszamy osoby nastawione na czynną pracę rozwojową, praktykę i poznawanie siebie w kontekście celu edukacyjnego jaki ma Szkoła.


Cele Holistycznej Szkoły Trenerów

Celem udziału w projekcie jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy przydatnej w pracy trenera, rozwijanie umiejętności pracy z grupą i kształtowanie świadomości wspierającej rozwój własny i zawodowy uczestnika w poszerzonej holistycznej perspektywie.


Rezultaty Holistycznej Szkoły Trenerów

Rezultatem ukończenia Holistycznej Szkoły Trenerów jest posiadanie kompetencji do pracy w zawodzie trenera oraz pogłębione rozumienie siebie w szerokiej perspektywie kontaktu z innymi ludźmi i ze światem. Kończąc szkołę Szkołę będziesz posiadać narzędzia i systemy działania pozwalające samodzielnie działać i poruszać się na rynku projektów rozwojowych. Jednocześnie uzyskasz głębsze rozumieniu swojej roli jako trenera, sensu działania na rzecz siebie, innych i świata w przyszłości w holistycznej perspektywie. Rezultatem udziału w Holistycznej Szkole Trenerów jest więc Twoja gotowość do świadomego, wybierania, tworzenia i realizacji różnorodnych projektów edukacyjnych i rozwojowych. Certyfikat ukończenia Szkoły umożliwi Ci ubieganie się o rekomendację trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


Co nas wyróżnia?

  1. Doświadczona, zróżnicowana kadra prowadząca zajęcia i superwizje
  2. Holistyczne podejście uwidocznione w zagadnieniach merytorycznych projektu
  3. Holistyczne podejście uwidocznione w metodologii której używamy i uczymy
  4. Intensywność pracy w projekcie i czas jego trwania
  5. Zadania domowe łączące poszczególne moduły i wspierające wdrożenie umiejętności w życie
  6. Noclegi na sesjach wyjazdowych w cenie

Udział w projekcie

Osoby zdecydowane na udział  w zajęciach  Holistycznej Szkoły Trenerów zapraszamy do rozmowy wstępnej. Możemy ją zrealizować spotykając się, telefonicznie bądź za pomocą Skype. Rozmowa zajmie nam od 15 do 30 min. (skype: bartosz plazak), lub tel: 502351161.

Warunki ukończenia projektu i uzyskania certyfikatu

  1. Udział w zajęciach obowiązkowych: trening interpersonalny i warsztat superwizyjny
  2. Nie więcej niż 4 dni opuszczonych zajęć
  3. Realizacja grupowego zadania zaliczeniowego przed warsztatem superwizyjnym
  4. Wpłata całej kwoty inwestycji w umówionym terminie.

Program Holistycznej Szkoły Trenerów – 2 edycja

Realizacja programu  bazować będzie na treningu i warsztacie i superwizji grupowej. Treningi otwierający i zamykający Szkołę  będą prowadzone na sesjach wyjazdowych, trening technik outdoor będzie prowadzony w plenerze.  Część zajęć będzie prowadzona przez pary trenerów. We wszystkich zajęciach weźmie udział kotrener, który będzie wspierał kontakt uczestników z kolejnymi  prowadzącymi.

Zarys zagadnień merytorycznych programów i informacje o prowadzących zamieszczamy poniżej.

 

l.p. Moduł, termin, prowadzący Godzin (60min) Tryb/ miejsce
1 Trening interpersonalny 

Zagadnienia: komunikacja interpersonalna (komunikat ja, wyrażanie emocji, informacja zwrotna),radzenie sobie w sytuacji konfliktu wewnętrznego i konfliktu w grupie, zaufanie w relacjach interpersonalnych w grupie, otwartość i budowanie relacji, emocje i ich rola w kształtowaniu dojrzałych relacji, granica psychologiczna, jako warunek dojrzałych relacji, ambiwalencja w kontaktach z innymi ludźmi, budowanie grupy, przeżycie realnego procesu grupowego.

20-24 09 2017

Poprowadzi : Ryszard Kulik i Bartosz Płazak, kotrener Agata Brzóska

40 Trening 

Wyjazd

2 Warsztat procesu grupowego i teorii rozwoju grup 

Zagadnienia: Model procesu grupowego, fazy procesu grupowego, cele jednostek, cele grupy, role grupowe, normy grupowe, przywództwo, konflikt w grupie, jednostka w grupie, rola i zadania trenera w procesie rozwoju grupy, znaczenie rozpoznawania zjawisk procesu grupowego w pracy trenera, odniesienie stylów pracy trenera i doboru metod do procesu grupowego modele pracy z małymi grupami.

21-22 10 2017

Poprowadzi: Ryszard Kulik 8h Bartosz Płazak 16h kotrener Agata Brzóska

16 Warsztat 

Katowice

3 Trening kreatywności, trening improwizacji 

Zagadnienia:

Kreatywność: elementy treningu twórczości wg. E. Nęcki: abstrahowanie, dedukowanie, skojarzenia, indukcja, transformacja, metafora i analogia, myślenie twórcze w pracy trenera, warunki pracy twórczej, wykorzystanie narzędzi treningu twórczości w pracy trenera,

Improwizacja: filary teatru improwizacji, propozycja, opowiadanie, świadomość, komunikacja, spontaniczność, działanie, zaufanie, budowanie platformy, postać i współpraca w grupie, elementy jogi śmiechu, improwizacja w pracy trenera, wykorzystanie narzędzi Impro w pracy z grupami, znaczenie umiejętności improwizacji w pracy z grupą, Impro jako sposób opuszczania strefy komfortu.

11-12 11 2017

Poprowadzi: Bartosz Płazak 8h i Agnieszka Brongiel 8h, kotrener Agata Brzóska

16 Trening 

Katowice

4 Warsztat komunikacji i asertywności  

Zagadnienia: komunikacja-centrum kontaktu z grupą,   narzędzia komunikacji trenerskiej (komunikat ja, pytania, parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlanie emocji i uczuć, wiązanie, poszukiwanie informacji, inicjowanie komunikacji, modelowanie komunikacji, komunikowanie emocji, potrzeb, obserwacji i refleksji, instruowanie), indywidualny styl komunikacji i jego znaczenie w pracy trenera, asertywność jako postawa i umiejętność, techniki komunikacji asertywnej w pracy z grupą, model komunikacji Von Thuna, projektowanie i prowadzenie dyskusji, komunikacja w grach, zabawach, instruktaż, moderacja i facylitacja pracy grupy.

2-3 12 2017

Poprowadzi: Bartosz Płazak 8h i Paweł Miąsek 8h, kotrener Agata Brzóska

16 Warsztat 

Katowice

5 Warsztat narzędzi trenerskich  

Zagadnienia: narzędzia aktywizujące i tradycyjne, praca w podgrupach i plenum, burza mózgów, dyskusja zogniskowana, moderowana, akwarium, sokratejska, debata oksfordzka, narzędzia pracy z energią grupy, gry i psychozabawy, praca z metaforą, praca z tekstem, testy psychologiczne, praca własna, film, elementy arteterapii i inne. Funkcje narzędzi. Wykorzystanie narzędzi dla wspierania rozwoju grupowego, używanie technik dla wzmocnienia przekazu i ułatwienia rozwoju uczestników, świadome dostosowywanie technik do możliwości i potrzeb grupy oraz celów szkolenia, uważność doborze i realizacji technik a powodzenie w osiąganiu celów rozwojowych przez uczestników.

06-07 01 2018

Poprowadzi: Bartosz Płazak, kotrener Agata Brzóska

16 Warsztat 

Katowice

6 Warsztat projektowania szkoleń 

Zagadnienia: Style uczenia się, elementy andragogiki, zasady efektywnego uczenia się dorosłych, cykl Kolba, etapy rozwoju kompetencji, wyznaczanie i opisywanie celów warsztatu, dobór narzędzi zależnie od celów warsztatu i możliwości grupy, funkcje narzędzi, projektowanie realizacji zadań w komunikacji z grupą(instrukcje i omówienia), zarządzanie czasem szkolenia, projektowanie warsztatów edukacyjnych z uwzględnieniem procesu grupowego, korzystanie z metod a rozwój grupy, zadania projektanta szkoleń, warunki efektywności projektu warsztatu edukacyjnego.

27-28 01 2018

Poprowadzi :Bartosz Płazak, kotrener Agata Brzóska

 16  Warsztat 

Katowice

Warsztat sytuacji trudnych i pracy z oporem 

Zagadnienia: Powszechny i naturalny charakter zjawiska oporu, źródła, typy, objawy oporu, narzędzia i sposoby radzenia sobie z oporem i sytuacjami trudnymi, interwencje podejmowane wobec jednostek i całej grupy, postawa trenera wspierająca efektywne radzenie sobie z trudnościami, rola i zadania trenera w sytuacjach trudnych, granice odpowiedzialności prowadzącego pracę z grupą w sytuacjach trudnych, uważność i świadomość siebie i procesu grupowego siebie jako istotne czynniki radzenia sobie przez prowadzącego pracę grupy w sytuacjach trudnych, profilaktyka zakłóceń, projektowanie pracy grupowej jako sposób zapobiegania pojawianiu się zakłóceń, inteligencja emocjonalna trenera.

17-18 02 2018

Poprowadzi: Bartosz Płazak, kotrener Agata Brzóska

 16  Warsztat 

Katowice

 

8 Warsztat technik badania potrzeb i ewaluacji wyników szkoleń  

Zagadnienia: sposoby badania potrzeb rozwojowych uczestników, narzędzia badania i diagnozy sytuacji organizacji : etapy rozwoju organizacji, SWOT, wskaźniki, narzędzia diagnostyki HR, kwestionariusze, wywiady indywidualne i grupowe, testy, specyfika i możliwości badania potrzeb szkoleniowych w Polsce, różnice w podejściu do badania potrzeb w zależności od rodzaju przewidywanej głębokości i zakresu pracy z grupą; badanie potrzeb przed i w toku szkolenia; ewaluacja wyników szkoleń: model 4 poziomów ewaluacji wyników szkoleń Kirkpatricka, narzędzia ewaluacji wyników szkoleń, sens i możliwości ewaluacji w projektach dla różnych środowisk i grup odbiorców.

17-18 03 2018

Poprowadzi: Agnieszka Brongiel, kotrener Agata Brzóska

16  Warsztat 

Katowice

 

9 Warsztat pracy z Klientem i pozyskiwania grup 

Zagadnienia: Pozyskiwanie uczestników warsztatów, szkoleń i projektów rozwojowych dobór metod docierania z informacją zależnie od charakterystyki odbiorców. Proces sprzedaży: poszukiwanie klientów, budowanie wiarygodności, analiza konkurencji i analiza czynników kluczowych dla odbiorców, budowanie świadomości oferty i nawiązywanie relacji, przygotowywanie ofert wydarzeń rozwojowych i szkoleń, realizacja spotkań z klientami, samplingi, warsztaty pokazowe, webinary, negocjacje warunków realizacji projektów i współpracy, przygotowanie, organizacja i realizacja procesów rozwojowych dla klientów biznesowych, zawieranie umów.

07-08 04 2018

Poprowadzi: Agnieszka Brongiel, kotrener Agata Brzóska

16  Warsztat 

Katowice

 

10 Warsztat Eko 

Zagadnienia: Koncepcja śladu ekologicznego, założenia ekopsychologii i filozofii głębokiej ekologii. Etyka środowiskowa jako przesłanka do podejmowania wyborów osobistych i zawodowych (w tym do decyzji w pracy z grupą). Ekologiczna jaźń. Prawa ekologiczne Barry Commonera jako fundament funkcjonowania w świecie. Podejście ekologiczne trenera do siebie. Podejście ekologiczne trenera do pracy z grupą: projektowanie i prowadzenie pracy, podejmowanie/zaniechanie   interwencji, granice odpowiedzialności, perspektywa energii i możliwości grupy. Etyka w zawodzie trenera, profilaktyka wypalenia zawodowego.

12-13 05 2018

Poprowadzi: Ryszard Kulik, kotrener Agata Brzóska

16   Warsztat 

Katowice

11 Warsztat holistycznego podejścia do pracy z ludźmi 

Zagadnienia: Integralna wizja pracy trenera. Spektrum świadomości Kena Wilbera jako matryca działań trenerskich. Poziomy świadomości i odpowiadające im strategie pracy z grupą. Koncepcja czterech ćwiartek jako model kreowania zmiany w świecie. Wybrane zagadnienia paradygmatu kwantowego: jednolite pole, materia a energia, myślenie i emocje a sprawczość, świadomość, intencja, zamiar, twórcze podejście do procesów wewnętrznych prowadzącego i grupy (w oparciu o prace A.Goswamiego, A.Mindella, D.Hawkinsa)

02-03 06 2018

Poprowadzi: Bartosz Płazak i Ryszard Kulik, kotrener Agata Brzóska

 16 Warsztat 

Katowice

 

12 Trening technik outdoor  

Zagadnienia: specyfika pracy z grupą w warunkach outdoor, metodologia i projektowanie wydarzeń edukacyjnych, rozwojowych i integracyjnych outdoor, gry miejskie, zadania terenowe, przygotowanie materiałów i rekwizytów, praca ze sprzętem i rekwizytami, praca z podwykonawcami, koordynacja zespołu trenerów, cykl Kolba w warunkach outdoor, profilaktyka zagrożeń i trudności w działaniach outdoor.

23-24 06 2018

Poprowadzi: Agnieszka Brongiel 16h Paweł Miąsek 8h, kotrener Agata Brzóska

16 Trening  

Plener

13  Warsztat superwizyjny  

Zagadnienia: Prowadzenie przez uczestników Holistycznej Szkoły Trenerów fragmentu pracy z grupą w oparciu o autorskie projekty, informacja zwrotna od trenerów dla prowadzących (aspekty informacji zwrotnej: praca z grupą, komunikacja, dobór narzędzi, reagowanie na zakłócenia, zasoby prowadzącego).

07-09 09 2018

Poprowadzi: Bartosz Płazak, Agnieszka Brongiel, Ryszard Kulik (po 8h) kotrener Agata Brzóska

24 Superwizja 

Katowice

 

14 Trening zamykający pracę grupy. Analiza i projektowanie wykorzystania zasobów w przyszłości.  

Zagadnienia: moje zasoby, moje potrzeby, moja wizja przyszłości, cele i środki do ich realizacji.

Trening oparty o model poziomów logicznych Diltsa, prowadzony będzie z użyciem narzędzi coachingowych, zawiera podsumowujące informacje zwrotne, elementy praktyki uważności, pracy z przyrodą i inicjacje do kolejnych etapów życia i pracy zawodowej.

28-30 09 2018

Poprowadzi: Bartosz Płazak i Ryszard Kulik , kotrener Agata Brzóska

24 Trening 

Wyjazd

 

  Razem godzin: 264*  

*W przeliczeniu na godziny dydaktyczne program ten obejmuje 330h


Metodologia prowadzenia zajęć

Stawiamy na naukę przez doświadczenie. Wszystkie zajęcia będą prowadzone metodami aktywizującymi. Sesje wykładowe będą ograniczone do niezbędnego minimum. Większość warsztatów będzie zawierała znaczne części przeznaczone na praktykowanie pracy trenera z grupą przez uczestników, po takich sesjach będzie czas na informację zwrotną. Każdy warsztat będzie oparty o cykl Kolba, zasady pracy z małymi grupami Levina. Czas pracy będzie podzielony w proporcjach 70% doświadczenie, 20% refleksja i 10% wiedza. Trening interpersonalny będzie realizowany w całości na procesie. Trening zamykający szkołę będzie okazją do pracy narzędziami coachingowymi. W treningu zamykającym oraz warsztatach Eko i Holistycznym pojawią się struktury pracy zaczerpnięte z warsztatów rozwoju duchowego.


Kadra projektu

Od wielu lat prowadzimy szkoły trenerów i inne projekty obejmujące problematykę zawodu trenera i pracy z grupami i zespołami. Pracujemy dla różnorodnych wymagających grup odbiorców w przestrzeni biznesu i rozwoju osobistego, dla firm, uczelni, sektora pozarządowego, sami oferujemy własne autorskie warsztaty. Każdy z nas ma za sobą specjalistyczne szkolenia trenerskie i coachingowe. Rekomenduje nas Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Mamy różne specjalizacje i style w pracy trenerskiej, dzięki temu jako zespół Holistycznej Szkoły Trenerów stanowimy uzupełniającą się całość. Poniżej zamieszczamy informacje szczegółowe o nas.

Bartosz Płazak  

Trener kompetencji społecznych. Posiada rekomendacje  I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi warsztaty edukacyjne, treningi interpersonalne, rozwojowe, spontaniczności i twórczości. Specjalizuje się w szkoleniach dla trenerów i liderów. Pracuje dla biznesu, NGO,  uczelni,  w projektach unijnych i komercyjnych. Wieloletni projektant, opiekun merytoryczny i koordynator projektów szkół  trenerskich autor cykli edukacyjnych, projektów rozwojowych, imprez edukacyjnych w tym warsztatów  pod żaglami. W swoich warsztatach łączy pracę na procesie grupowym,   doświadczenie i zaangażowanie grupy  z przekazem merytorycznym  i praktycznym. Stosuje klasyczne narzędzia, techniki teatru improwizacji i podejście prowokatywne. Realizował warsztaty trenerskie dla największych korporacji w kraju. Podejście holistyczne do człowieka i świata to jego drogowskaz. Z wykształcenia ekonomista, studia podyplomowe z psychologii i zarządzania. W czasie wolnym żagle, gitara, domy ze słomy. Ponad  1100 dni na sali szkoleniowej,  44  lata w metryce,  17 lat pracy w dużych firmach, 13 lat pracy trenerskiej.

Ryszard Kulik  

Doktor psychologii, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (rekomendacja II st.) Od 26 lat zaangażowany w prowadzenie grup w ramach edukacji psychologicznej i ekologicznej. Specjalizuje się w prowadzeniu treningów interpersonalnych na procesie, w ramach których wypracował unikatową formułę pracy z grupą. Ma za sobą ponad 4200 godzin tego rodzaju szkoleń. Poza tym specjalizuje się w prowadzeniu grup w obszarze ekopsychologii i głębokiej ekologii. Jego misją jest towarzyszenie człowiekowi w procesie przekraczania oddzielenia od samego siebie, innych ludzi i przyrody. Jest autorem książek dotyczących relacji człowiek – natura, w których łączy perspektywę psychologiczną, duchowa i ekologiczną, m.in. „Odkrywanie natury”, „Stąpając mocno po Ziemi”, czy „Człowiek wobec natury”.  Inspirację czerpie z bliskiego kontaktu z przyrodą, psychologii humanistycznej i filozofii głębokiej ekologii. Ur..1966

 

Agnieszka BrongielAgnieszka Brongiel

Trener umiejętności psychospołecznych i coach, związana ze szkoleniami od 2002 roku. Marketer, praktyk biznesu i strateg. Ostatnie lata jako dyrektor Biura Wsparcia Sprzedaży zarządzała pracą czterech zespołów w tym Zespołu Trenerów Wewnętrznych.  W trakcie 25-letniej praktyki biznesowej wprowadzała na rynek kilka firm, a wielu pomagała w rozwoju, wspierała strategiczne zmiany. Jest pomysłodawcą i realizatorem kampanii marketingowych oraz eventów. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu przywództwa i zarządzania, w tematach dotyczących szeroko rozumianej komunikacji, budowania relacji z klientem, oddziaływania na klienta i budowania lojalności poprzez zrozumienie i dostarczenie wartości. Jest pomysłodawcą i opiekunem merytorycznym przedsięwzięć rozwojowych w dużych korporacjach. Wspiera i rozwija trenerów. Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych i studiach podyplomowych. Z wykształcenia ekonomistka. Z zamiłowania pani od rozwoju dzieci i młodzieży. Ur. 1973

Paweł Miąsek

Psycholog, doktorant UŚ, wykładowca SWPS, pracownik naukowy WSZOP, trener biznesu 5 stopnia kwalifikacji EQF (European Qualifications Framework) z rekomendacją I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Coach z wieloletnim doświadczeniem w trakcie międzynarodowej akredytacji. Trener programów szkoleń train the trainer. Autor artykułów w punktowanych czasopismach naukowych z zakresu psychologii społecznej i pracy. Propagator i fascynat szkoleń outdoorowych z wykorzystaniem technik wspinaczkowych. Konsultant biznesu w zakresie strategii szkolenia Zasobów Ludzkich. Tutor prowadzący programy liderów społecznych. W warsztacie trenerskim wykorzystuje metody pracy z ciałem oraz podejście prowokatywne. Z zamiłowania wspinacz skałkowy, eksplorator jaskiń i podróżnik.   Łącznie zrealizował 12500 godzin szkoleniowych, 700 coachingu godzin coachingu oraz 3600 godzin tutoringu, ur. 1981

 

Agata BrzóskaAgata Brzóska

Absolwentka Filologii Romańskiej na Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu, szkoły trenerów LAB, Arteterapii na GWSP w Chorzowie, Akademii Profesjonalnego Coachingu na WSB w Dąbrowie Górniczej. Trener, arteterapeuta, coach, w trakcie procedury rekomendacyjnej PTP, w trakcie procedury akredytacyjnej ICF. Instruktorka teatralna. We współpracy  z Fundacją Rozwiń Skrzydła tworzy i prowadzi cykliczne spotkania Teatru Improwizacji „Improvokacja” w Katowicach, szkolenia trenerskie,iventy i rozwojowe i wyjazdy integracyjne. Jest organizatorem warsztatów pod żaglami i wydarzeń o charakterze artystycznym (autorski program „Psychofreski” 2012-2014). Pracuje jako   trener wewnętrzny w dużej międzynarodowej firmie (szkolenia liderskie,z zakresu obsługi klienta obcojęzycznego, autoprezentacji, komunikacji międzykulturowej, szkolenia wprowadzające, rekrutacje ,w języku angielskim i francuskim. Rozwija się w kierunku łączenia technik twórczych z coachingiem. Ur. 1984.


Informacje organizacyjne

Grupa

Wielkość  grupy od 12 do 14 osób (nie więcej niż 14 osób).

Miejsca realizacji zajęć.

Warsztaty stacjonarne będą prowadzone w centrum Katowic. Treningi wyjazdowe odbędą się w pięknie położonych i przystosowanych do pracy grupy ośrodkach prywatnych w Beskidzie Niskim i w domu ze słomy i gliny w puszczy Boreckiej na Mazurach. (istnieje możliwość przeprowadzenia treningów w Beskidzie Niskim, miejsce pracy pozostaje do uzgodnienia z Uczestnikami). Noclegi na treningach wyjazdowych w cenie Szkoły. 

Zapraszamy na promocyjne warsztaty wprowadzające z nami w lutym 2017 roku w Katowicach.

Daty spotkań na stronie www.frs.edu.pl , lub pod nr 502351161.

Inwestycja

Inwestycja w ten projekt to  4900zł Istnieje możliwość płatności w ratach 2* po 3000 i 2000 zł. W razie potrzeby zapraszamy do indywidualnych ustaleń.

Nr konta: 46203000451110000003869480 Bank gospodarki Żywnościowej w Katowicach Dane do przelewu: Fundacja Rozwiń Skrzydła Grażyńskiego 7a/19, 40-126 Katowice Regon: 243630247 NIP: 6342831150


Zapisy do udziału w projekcie:

Przesłanie formularza deklaracji udziału w projekcie na adres z tytułem maila „HST zapis” na adres biuro@frs.edu.pl będzie potwierdzane przez nas mailowo informacją o przyjęciu zapisu. Przesłanie zaliczki w kwocie 500zł powoduje wpisanie osoby zgłaszającej się na stałą listę uczestników. W razie rezygnacji na mniej niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem projektu zaliczka zwracana będzie tylko w wypadku skutecznego zaproszenia innego uczestnika. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń (wpłaty zaliczki). W razie zebrania formularzy w liczbie odpowiadającej maksymalnej wielkości grupy dalsze zapisy będą przyjmowane na listę rezerwową (poinformujemy o tym drogą elektroniczną).

Informacje, pytania: 502351161 Bartosz Płazak.

Pobierz formularz zapisu

Informacje, pytania:  502351161 Bartosz Płazak.

Zapraszamy do udziału.

Zespół  Fundacji Rozwiń Skrzydła 

 

« powrót